Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 Coöperatie Spaarnezaam U.A.
p/a Korte Begijnestraat 17 / 2011 HC Haarlem / info@spaarnezaam.nl

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar haar focus gelegd op de volgende twee onderwerpen:
• Realisatie van een tweede zonnestroominstallatie
• Monitoren en evalueren van de zonnestroominstallatie op de Zijlpoort.


Na het bericht eind 2016 dat vooralsnog geen zonnestroominstallatie op het dak van de bibliotheek kan worden gerealiseerd, zijn wij op zoek gegaan naar andere daken. Het Stedelijk Gymnasium, waarmee we reeds in 2016 contact hadden, leek aanvankelijk te
willen meewerken. Echter in de loop van 2017 besloot het Gymnasium voor opwekking voor eigen gebruik te opteren.

We hebben onderzoek gedaan naar potentiële daken in postcode 2011 en de daarom heen liggende postcodes.
De targetlist omvatte o.a. :
• Politiebureau
• ECL
• Zorgbalans
• De Koepel (niet de Koepel zelf, maar mn. de omliggende gebouwen)
• Doopsgezinde Gemeente
• ABC
• 37PK
• Theaterruimtes Bakenesserstraat
• HBB
• Verscheidene daken in de Waarderpolder (IV, Jopenbrouwerij)


Duidelijk werd dat “Cold Calling” geen resultaat oplevert, toegang tot de beslissende instanties via netwerk is een minimum vereiste. Daarnaast werden we ook geconfronteerd met het feit dat het merendeel van de targets ook al benaderd zijn door Kennemer Energie, waardoor er de
nodige verwarring en irritatie ontstaat. We hebben daarom begin 2017 onze targetlist aan Kennemer Energie gegeven om het zoeken van daken te kunnen coördineren.

Begin van de zomer kregen we van Kennemer Energie het voorstel voor het dak van het NZH Vervoer Museum.
Alhoewel het bestuur van het Museum ten zeerste bereid was om een zonnestroominstallatie op haar dak te laten plaatsen bleek het feit dat het Museum slechts gebruiker is van het pand en geen eigenaar, een complicerende factor.


Het door Kennemer Energie verstrekte concept dakovereenkomst werd aanvankelijk door Connexxion met enkele kleine kanttekeningen goed bevonden.

Dit was voor Spaarnezaam en het Museum de aanleiding om het project te starten en openbaar te maken. Een wervingscampagne met medewerking van de Gemeente werd opgezet en er werd een informatieavond in het Museum op 11 october gehouden. Deze informatieavond was, ondanks dat het in een niet centraal gelegen locatie werd gehouden, goed bezocht. In totaal kwamen ca 60 geïnteresseerden, voornamelijk uit de postcode gebieden 2032 en 2033. Binnen een maand ontvingen wij inschrijvingen voor een totaal van ca 300 zonnestroomdelen (ca 35% van totaal te verdelen 790).

Inmiddels werden leveranciers uitgenodigd om een offerte te maken, werd aan een constructiebureau opdracht gegeven om te beoordelen of het dak geschikt is voor een zonnestroominstallatie en werd bij Liander een aanvraag ingediend voor een aansluiting op het net.
Omdat het concept dakovereenkomst van Kennemer Energie ervan uit gaat dat gebruiker en eigenaar één en dezelfde persoon is, heeft Spaarnezaam dit voorbeeld aangepast aan de werkelijke situatie en deze als conceptovereenkomst van Spaarnezaam naar de eigenaar van het gebouw gestuurd.
Kort voor de aanvang van de informatieavond kwam het bestuur van het Museum met de mededeling dat de juridische afdeling van Connexxion het aangaan van de dakovereenkomst afraadde.


Het bestuur van Spaarnezaam heeft daarop contact gezocht met Connexxion en de inhoud van de dakovereenkomst mbt tot het artikel van de compensatie voor/overname van de installatie in geval van verkoop, sloop of verbouwing besproken. In een tweede concept is de compensatie verlaagd, echter dit heeft niet tot wijziging van het standpunt van Connexxion kunnen leiden, waardoor dit project helaas is gestrand en Spaarnezaam hierop een netto verlies van bijna € 600 heeft moeten nemen.

De lessen die wij hieruit hebben geleerd zijn:
• Zijn commerciële vastgoed eigenaren überhaupt bereid langjarige contracten aan te gaan waarbij de verkregen vergoeding beduidend lager is dan een eventuele te betalen compensatie?
• Zien commerciële vastgoed eigenaren wel de meerwaarde van een zonnestroominstallatie op hun dak?
Onze conclusie is dat, wil de Gemeente haar ambitie om de energievoorziening in Haarlem te verduurzamen, waarmaken en collectieve zonnestroom coöperaties zoals Spaarnezaam ondersteunen, dan zal er een generieke oplossing moeten komen voor het probleem de financiering van de compensatie of verhuiskosten in geval van verkoop, sloop of verbouwing van het gebouw waarop een collectieve zonnestroominstallatie is geplaatst.

Project Zijlpoort
Alle deelnemers van het project Zijlpoort hebben inmiddels voor Qurrent als energieleveranciers gekozen.
Met Qurrent hebben we afgesproken dat voor de jaarlijkse afrekening van de stroomproductie de periode 1 nov-31 oct zal worden beschouwd.
Over de eerste periode werd een totale productie van 63,074 MWh gemeten bij de aansluiting, hetgeen ca 2,3% minder is dan de meting via SolarEdge op het dak, maar wel 3,44% meer is dan de verwachte opbrengst.
In totaal is over deze periode ca 25.300 kg CO2 uitstoot bespaard.
De stroomopbrengst bedroeg bruto € 2.605, en na aftrek van de toe te rekenen kosten was de netto opbrengt € 1.505. Hieruit is € 5,70 per stroomdeel begin 2018 aan de deelnemers uitbetaald als aflossing op de lening. Het totale voordeel inclusief de door Qurrent te verrekenen Energiebelasting bedraagt € 36,63 per stroomdeel over het eerste jaar. De verrekening van de Energiebelasting loopt gelijk aan de looptijd van de periode van de jaarnota en kan derhalve in het eerste jaar voor iedere deelnemer verschillen, afhankelijk van de in die periode geproduceerde stroom.


Vooruitzichten 2018
We hopen dit jaar wel een tweede zonnestroominstallatie te kunnen realiseren, echter zonder een oplossing voor de boven geschetste problematiek, is dit schier onmogelijk. Over tijdstip en omvang kunnen we helaas ook geen uitspraak doen.
Voor het project Zijlpoort verwachten we dat de bruto opbrengst en de aflossing op de lening per stroomdeel in dezelfde orde grootte zal zijn als dat van 2017.