Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 Coöperatie Spaarnezaam U.A.

Helaas is het bestuur het afgelopen jaar, ondanks alle activiteiten die wij ontplooid hebben, wederom niet gelukt om een tweede zonnestroominstallatie te realiseren.
Zoals wij reeds als conclusie in ons vorig jaarverslag aangaven naar aanleiding van het debacle van het NZH Vervoer Museum, zal de Gemeente – wil zij haar ambitie om de energievoorziening in Haarlem te verduurzamen waarmaken en collectieve zonnestroom coöperaties zoals Spaarnezaam ondersteunen – haar steun moeten geven aan een generieke oplossing voor het probleem van de financiering van compensatie in het onverhoopte geval dat een eigenaar van een gebouw waarop een collectieve zonnestroominstallatie is geplaatst, tot verkoop, sloop, verbouwing of herstel van het dak besluit.
Wij hebben hiervoor een uitgewerkt voorstel voor een Waarborgfonds geschreven en aan de Gemeente en alle lokale politieke partijen gestuurd.
Dit voorstel werd afgewezen zonder dat wij in de gelegenheid werden gesteld om er met de Gemeente een fundamentele discussie aan te wijden.

Onze zoektocht naar nieuwe daken hebben wij hervat en de volgende projecten hebben wij in
2018 onderzocht:
• De Pletterij (te klein)
• Haarlemmer Kweektuinen (constructie niet adequaat)
• Reinalda Huis (loopt nog)
• VVE Klein Heiligland (uiteindelijk geen belangstelling)
• VVE Nassauplein (2 daken), overdracht van St. Kennemer Energie (loopt nog)
• Stichting Dock, gebouw Jan Sluyterslaan en wijkcentrum Ringvaart (loopt nog)
• Dak Kas (geen reactie)
Verder hebben wij aan de volgende activiteiten deelgenomen:
• Duurzaamheidsmarkt Haarlem Oost
• Bijeenkomst sociale ondernemers EU (uitleg Zijlpoort project)
• Energie ateliers van de Gemeente Haarlem


Ook hebben we intern een aanzet gegeven om niet-vermogende potentiële deelnemers bij volgende projecten een gunstig financieringsaanbod (vergelijkbaar met Duurzaamheidslening, maar dan zonder drempel bedrag van € 2.500) te kunnen doen.


Project Zijlpoort
In het afgelopen jaar hebben een aantal mutaties plaatsgevonden; één deelnemer is verhuisd en één deelnemer heeft 5 zonnestroomdelen verkocht. Hierdoor konden de twee gedupeerde leden, die bij de toedeling in 2016 door een omissie buiten de boot vielen, nu ook zonnestroomdelen verwerven. De toegezegde vergoeding in de vorm van korting bij de aankoop van zonnestroomdelen van de (destijds te verwachten) tweede installatie werd nu toegepast. Daarnaast konden ook 2 andere leden toetreden, waardoor het totaal aantal op 37 deelnemers is gekomen. Alle deelnemers zijn nu aangesloten bij Qurrent.
Over 2018 is in totaal 65,6 MWh (63,3 MWh 2017) aan Qurrent geleverd en daar mee is 26.300 kg CO2 uitstoot bespaard.
De totale opbrengst (na kosten PV) bedroeg maar liefst € 3.560 (€ 2.430 in 2018); dit was voornamelijk te danken aan de hogere energieprijzen. Na kosten bedroeg de netto opbrengst over 2018 ca € 2.600.
Hiervan is € 8,00 per stroomdeel in november 2018 (feitelijk de opbrengst tot en met het 3e kwartaal 2018) als tweede aflossing op de lening uitbetaald. Het totale voordeel inclusief de door Qurrent te verrekenen Energiebelasting bedraagt € 41,04 per zonnestroomdeel over 2018 (voor 2017 + 2 mnd 2016 was dat € 37,49).
Om de administratie te vereenvoudigen en overzichtelijker te maken heeft Qurrent besloten de periode van de jaarnota’s gelijk te trekken met het kalenderjaar, ingaande 1 januari 2019. Dit betekent dat alle deelnemers een tussentijdse afrekening zullen ontvangen over de periode
laatste opnamedatum – 31 december 2018.
Vanaf 2019 zal de korting op energie belasting uit hoofde van de stroomleveringen niet in de jaarnota meer worden opgenomen maar in februari worden gecrediteerd (feb 2020 voor het eerst).
Met Qurrent hebben wij afgesproken dat indien één of beide bovengenoemde wijzigingen bij deelnemers tot onoverkomelijke financiële problemen zouden leiden, Qurrent hiervoor een passende oplossing geeft.


Overname Qurrent door GreenChoice

15 Augustus 2018 maakte GreenChoice bekend Qurrent over te willen nemen. Door de AFM werd goedkeuring aan deze overname verleend, waarna de overname per 1 oktober 2018 werd geëffectueerd.
Qurrent zal geheel opgaan in GreenChoice en als merknaam ook niet meer worden gebruikt.
Alle met Qurrent aangegane contracten zullen door GreenChoice worden overgenomen en met inbegrip van de voorwaarden. Na afloop van het leveringscontract met Qurrent zullen onze deelnemers een leveringscontract van GreenChoice voorgelegd krijgen.
Nadere informatie zal op de komende ALV worden gegeven.


Vooruitzichten 2019

We hopen dit jaar wel een tweede zonnestroominstallatie te kunnen realiseren; over tijdstip en omvang kunnen we helaas ook geen uitspraak doen.
Inmiddels heeft het bestuur met de nieuwe wethouder voor Duurzaamheid een bespreking gehad en de problematiek zoals wij die zien voorgelegd.
Gezien de positieve houding van de wethouder hebben we goede hoop dat dit jaar de start van een tweede project kan worden gemaakt.
Voor het project Zijlpoort verwachten we, gelet op de gestegen energieprijzen, dat de bruto opbrengst van de installatie met ca € 500 zal stijgen en dat de aflossing op de lening per stroomdeel op ca € 12,00 zal uitkomen, waarmee het verschil van de korting op de energiebelasting (2018 : € 30,62 verwachting 2019 € 29,08) gedekt zal worden.