Nieuwsbrief oktober 2018

Beste leden van Spaarnezaam,

Zoals gemeld in een vorig bericht (augustus) verandert er het een en ander bij Qurrent. De AFM heeft geen bezwaar gemaakt tegen de overname van Qurrent door GreenChoice. Ook GreenChoice (waarin Eneco met 30% deelneemt en de overige 70% gehouden wordt door Energie Concurrent B.V.) is een leverancier van groen energie.
Qurrent blijft vooralsnog bestaan als ‘entiteit’ waardoor ook het contract met ons en onze deelnemers wat betreft de tarieven niet wijzigt.
Wel wil Qurrent, omdat de Energiebelasting jaarlijks door de overheid voor een kalenderjaar wordt vastgesteld, korting op de energiebelasting met onze deelnemers per kalenderjaar afrekenen. Om het administratief eenvoudiger te maken gaat Qurrent ook de eindejaar nota tot 31 december (of rond eind december) opmaken. Dit betekent dat er voor de deelnemers voor wie de eindejaar nota niet in of rond eind december wordt opgemaakt, er een tussentijdse nota komt tot eind december 2018.
Omdat het energieverbruik in november en december hoger is dan het jaargemiddelde zou deze tussentijdse nota voor enkele deelnemers mogelijk tot (hoge) bijbetaling kunnen leiden. Wij hebben met Qurrent afgesproken dat indien zich dit zal voordoen, Qurrent er soepel mee zal omgaan (bv door het te betalen verschil in de voorschotnota’s van 2019 op te nemen). Wat betreft de verrekening van de korting op de energiebelasting, die zal niet meer in de eindejaar nota “nieuwestijl” worden opgenomen, maar onze deelnemers krijgen in februari een creditnota. Als je bij het bepalen van je voorschotnota rekening hebt gehouden met de korting van de energiebelasting zal je bij de jaarnota “nieuwe stijl” moeten bijbetalen; Qurrent zal dit bedrag niet direct opvorderen, maar verrekenen met de creditnota voor de energiebelasting; een tekort moet dan wel worden betaald en een overschot zal worden gerestitueerd. Wat de betaling van de opgewekte stroom betreft, deze gaat Qurrent ons per kwartaal uitkeren, omdat ook de tarieven per kwartaal worden vastgestelOmdat ons “stroomjaar” van 1 november tot 31 october loopt hebben we besloten om dit naar 1 october tot en met 30 september te laten lopen ingaande 1 october 2018. Dus ons tweede aflossing op de lening is gebaseerd op 11 maanden productie. Gelukkig zal dit niet tot een lager aflossingsbedrag leiden want de opbrengsten waren aanzienlijk beter, waardoor wij in einfd october/begin november € 8,00 per certificaat gaan aflossen op het leningdeel. Tot zover de Qurrent-affaires.

Over de wisselingen in zonnestroomdelen: met name onze penningmeester heeft actief bemiddeld (en berekend) bij de overname van zonnestroomdelen, nadat een paar deelnemers hadden aangegeven hun z-s-delen (deels) van de hand te willen doen. Inmiddels zijn die bij anderen ondergebracht. Echter, we willen er toch op wijzen dat dit dus een dienstverlening is, en geen formele verplichting van het bestuur. Zoals in de contracten aangegeven blijven deelnemers verantwoordelijk voor de verkoop van hun zonnestroomdelen, als zij daar om wat voor reden dan ook vanaf willen.
En – geen verrassing na zo’n zonnige periode (of als je de Solar Edge-site hebt gevolgd): de Zijlpoort-installatie draait goed. Afgelopen september lag de stroomopbrengst op 5,529 MWh (in sept 2017 was dat 5,097 megawattuur). Als de veranderingen rond Qurrent en de wijzigingen in jaarnota’s/afrekeningen nog veel vragen oproepen en leden daarover mondelinge toelichting wensen, dan kunnen wij een algemene bijzondere ledenvergadering beleggen. Mocht je daar behoefte aan hebben, meld het ons ajb. Dan organiseren we dat.